Back

Vormen van begeleiding
Wij begeleiden onze leerlingen intensief in het ontwikkelings- en leerproces dat zij doormaken op onze school. Met diverse activiteiten ondersteunen wij de leerlingen onder meer in het maken van een weloverwogen studie- en beroepskeuze. Indien nodig kan een leerling specifieke begeleiding krijgen. Deze begeleiding wordt in eerste instantie verzorgd door de klassenmentor (zorgniveau 1), het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. De mentor wordt bijgestaan door de teamleiders en een zorgteam (zorgniveau 2) als een leerling problemen heeft die intensievere zorg vragen.

Opvoeding en ondersteuning
Als uit de begeleiding van een leerling blijkt dat er meer hulp (in de thuissituatie) nodig is, dan raadplegen we een gezins- en jongerencoach van de gemeente. (Ouders van) Leerlingen met speciale zorgvragen verwijzen we door naar de gemeente waar de leerling woonachtig is, om contact op te nemen met bijvoorbeeld “Zorg in Deurne”. U kunt hier terecht voor: hulp en ondersteuning, jeugd en gezin, en armoede en schulden.

Voor andere gemeenten zijn loketten met andere namen beschikbaar (gezins- en jongerencoaches). De coaches ondersteunen leerlingen en ouders bij het zoeken naar een passende oplossing.

Interne rebound
Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk buiten het reguliere onderwijs wordt geplaatst, als de begeleiding inschat dat dit beter is voor haar of zijn eigen leerproces en het leerklimaat in de klas. De leerling komt dan in de interne rebound terecht, met als doel hem of haar binnen een zo kort mogelijke periode terug te plaatsen in het reguliere onderwijs.

Naschoolse begeleiding
Wij bieden naschoolse begeleiding voor oud-leerlingen, we ondersteunen ze dan op hun werkplek en adviseren de werkgever over de verdere loopbaanontwikkeling van zijn werknemer. Het is een stukje zorg om de leerlingen op weg te helpen in hun maatschappelijke carrière. Het is voor ouders mogelijk om bij het UWV een aanvraag voor een job-coach in te dienen. Dit is een intensieve vorm van begeleiding voor een oud-leerling, gegeven door een docent van het Sprongcollege.

Passend Onderwijs
Wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Helmond/Peelland (SWV), een samenwerking tussen reguliere en speciale scholen in de regio om elke leerling passend onderwijs te kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven op welke wijze wij de leerlingen begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.